شمارنده مهارت چهار ستونه

258

معامله در 24 ساعت اخیر

14

معامله در ساعت

120

معاملات بزرگ

5

سال تجربه

شمارنده مهارت سه ستونه

258

معامله در 24 ساعت اخیر

14

معامله در ساعت

5

سال تجربه